Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie   BIP Pajęczno
Informacje kontaktowe
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie
98-330 Pajęczno
ul. 1 Maja 65
tel. 34 311-28-82 , 311-28-42
fax 34 311-12-92
e-mail: praca@pup.pajeczno.pl  lope@praca.gov.pl

czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30


Dla bezrobotnych
Kto to jest bezrobotny/poszukujący pracy

Jak się zarejestrować ?

Okresy pobierania zasiłku

Prawa bezrobotnego

Obowiązki bezrobotnego

Prawo do zasiłku

Środki na podjęcie działalności

Szkolenia

Finansowanie kosztów studiów podyplomowych

Stypendia na kontynuowanie nauki

Bon stażowy

Bon szkoleniowy

Bon na zasiedlenie


Dla pracodawców
Zgłoszenie ofert pracy

Roboty publiczne

Staż

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia

Prace społecznie użyteczne

Cudzoziemcy

Prace interwencyjne

EURES

Refundacja kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia

Bon zatrudnieniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 
 
KOMUNIKATY !
KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PAJĘCZNIE
NA 2017 ROK


ZASADY ORGANIZOWANIA AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA 2017 ROK finansowanych z Funduszu Pracy w ramach tzw. środków algorytmowych

08.08.2017
BEZPŁATNY "Kurs komputerowy dla mieszkańców terenów wiejskich z województwa łódzkiego".

Strona internetowa Projektu: http://www.kompetencje.pretender.pl.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania 11.2 Kształcenie osób dorosłych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Ulotka
Plakat
Fiszka projektu
01.08.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie

Informacje o naborze
21.06.2017
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ogłasza nabór wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie, ul. 1 Maja 65, sekretariat pok. 209 od dnia 21.06.2017r. do wyczerpania środków.
Szczegółowe warunki i druki do pobrania ...
12.06.2017
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Wsparcie skierowane jest dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.:
- bezrobotnych do 30 roku życia,
- bezrobotnych długotrwale,
- bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
- bezrobotnych korzystającym ze świadczeń z pomocy społecznej,
- bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno
  dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
- bezrobotnych niepełnosprawnych.

Kwota refundacji - do 20 000,00 złotych.

- Wnioski wraz ze wzorami załączników
- Regulamin dokonywania podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole, producentowi rolnemu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
- Kryteria oceny wniosków o dokonanie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole, producentowi rolnemu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
można pobrać elektronicznie lub osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie w pokoju nr 105.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie, sekretariat pokój nr 209.
Szczegółowe warunki i druki do pobrania ...
04.05.2017
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie osobie bezrobotnej do 30 roku życia.

Kwota bonu - do 8 000,00 zł.

Ilość miejsc - 34.

Szczegółowe warunki oraz Wnioski wraz z załącznikami można pobrać elektronicznie lub osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie.
Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie sekretariat pokój nr 209.

Do pobrania:

Oświadczenie wnioskodawcy

Wniosek
30.03.2017
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków
Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników
i pracodawcy w 2017 roku.


- Wnioski wraz ze wzorami załączników
- Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017
- Zasady dotyczące wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017
- aktualny raport z "Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych"
- aktualną Informację sygnalną z Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
- "Barometr zawodów",
można pobrać elektronicznie lub osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie
w pokoju nr 105.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Pajęcznie w terminie od 30.03.2017 r. do dnia 14.04.2017r., sekretariat pokój nr 209.
Szczegółowe warunki i druki do pobrania ...
21.02.2017
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w ramach projektu "Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie pajęczańskim (III)" - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie skierowane jest dla osób bezrobotnych po 29. roku życia, które jednocześnie należą do jednej z poniższych grup:
- długotrwale bezrobotnych,
- kobiet,
- osób o niskich kwalifikacjach,
- niepełnosprawnych,
- po 50 roku życia.

Kwota dotacji - do 24 000,00 złotych.

Ilość miejsc - 13

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej będą udzielane osobom bezrobotnym, które zamierzają otworzyć firmy na terenie Powiatu Pajęczańskiego.

Wnioski wraz ze wzorami załączników oraz Regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i Kryteria oceny wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej można pobrać elektronicznie lub osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie w pokoju nr 105.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie, sekretariat pokój nr 209.
Szczegółowe warunki i druki do pobrania ...
14.02.2017
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie zaprasza na spotkanie w sprawie procedury
naboru dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji. Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Panią Patrycją Rus, pokój 109
tel. 34-311-28-82.

10.02.2017
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 29 roku życia w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pajęczańskim (III)" - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie skierowane jest dla 6 osób bezrobotnych do 29 roku życia, w tym 4 osób długotrwale bezrobotnych pozostających bez pracy, zarejestrowanych Powiatowym Urzędzie Pracy w Pajęcznie, które nie pracują, nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkolą się (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) oraz które nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni, tzw. młodzież NEET.

Osobom do 25 roku życia wsparcie udzielane będzie w okresie 4 miesięcy od dnia rejestracji, natomiast w odniesieniu do osób powyżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu. Kwota dotacji - do 24 000,00 złotych.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej będą udzielane osobom bezrobotnym, które zamierzają otworzyć firmy na terenie Powiatu Pajęczańskiego.

Wnioski wraz ze wzorami załączników oraz Regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i Kryteria oceny wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej można pobrać elektronicznie lub osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie w pokoju nr 105.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie, sekretariat pokój nr 209.
Szczegółowe warunki i druki do pobrania ...
10.02.2017
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ogłasza nabór wniosków na organizację prac interwencyjnych w ramach projektu "Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie pajęczańskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII "Zatrudnienie", Działanie VIII.1"Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prace interwencyjne dla 48 osób w tym:
- 10 osób o niskich kwalifikacjach,
- 34 osoby pow. 50 roku życia,
- 3 osoby niepełnosprawne,
- 3 osoby długotrwale bezrobotne.

Szczegółowe warunki oraz Wnioski wraz z załącznikami można pobrać elektronicznie lub osobiście
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Pajęcznie sekretariat pokój nr 209.
Szczegółowe warunki i druki do pobrania ...
06.02.2017
Wojewódzi Urząd Pracy w Katowicach prowadzi nabór do pracy w sieci hoteli IBEROSTAR
w Hiszpanii.

Szczegóły rekrutacji
25.01.2017
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy
o zorganizowanie stażu do 29 roku życia
w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pajęczańskim (III)" - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wsparcie skierowane jest dla osób bezrobotnych do 29 roku życia, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pajęcznie, które nie pracują, nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkolą się (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności
i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) oraz które nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni, tzw. młodzież NEET.

Osobom do 25 roku życia wsparcie udzielane będzie w okresie 4 miesięcy od dnia rejestracji, natomiast w odniesieniu do osób powyżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Ilość miejsc - 125;
w tym dla 2 osób niepełnosprawnych, 111 osób o niskich kwalifikacjach i 14 osób długotrwale bezrobotnych.


Szczegółowe warunki oraz Wnioski wraz z załącznikami można pobrać elektronicznie lub osobiście
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie.
Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Pajęcznie sekretariat pokój nr 209.

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu PO WER
24.01.2017
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Piotrkowie Trybunalskim Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi zaprasza na seminarium "ABC BIZNESU" poświęcone finansowo-prawnym aspektom planowania, założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, które odbędzie się w terminie 21 - 23 lutego 2017 roku w godz. 9.00 - 15.00 w Sali Kolumnowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7.

Informacja o seminarium

Ulotka seminarium

Formularz zgłoszeniowy
E-rejestracja !

Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie informuje, że od dnia 27 maja 2013 roku można zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna/poszukująca pracy, również w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu znajdującego się na stronie internetowej www.praca.gov.pl
W celu dokonania rejestracji należy kliknąć w link znajdujący się poniżej i postępować według pojawiających sie wskazówek.

E-REJESTRACJA
Informacja !

Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, którego brzmienie jest następujące:

"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
- osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzi
- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu)
- przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie informuje, że dnia 29 października 2012 roku uruchomiony został system kolejkowy do obsługi osób bezrobotnych.
Celem niniejszego systemu jest usprawnienie obsługi klientów urzędu.
Przy rejestracji wprowadzone jest ograniczenie do 40 numerków dziennie.

Numerki można pobrać w godzinach 7.30 - 14.00.
Instrukcja obsługi systemu kolejkowego
PORADNICTWO ZAWODOWE (więcej ...)
W CZYM MOŻE POMÓC DORADCA ZAWODOWY ?
1. Udzieli informacji o zawodach, rynku pracy oraz mozliwościach szkolenia i kształcenia. (więcej ...) 2. Udzieli porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia.
3. Zbada zainteresowania i uzdolnienia zawodowe. (więcej ...)
4. Pomoże w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych. (więcej ...)
5. Pomoże przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. (więcej ...)
6. Pomoże w rozpoznaniu indywidualnych potrzeb klienta i jego trudności w znalezieniu zatrudnienia. (więcej ...)
Czytaj więcej ...
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
Projekty 2017

PO WER   RPO
Projekty 2016

PO WER   RPO
Projekty 2015

PO WER   RPO
 
 
 
Ostatnia aktualizacja: