Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie   BIP Pajęczno
Informacje kontaktowe
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie
98-330 Pajęczno
ul. 1 Maja 65
tel. 34 311-28-82 , 311-28-42
fax 34 311-12-92
e-mail: praca@pup.pajeczno.pl  lope@praca.gov.pl

czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30


Dla bezrobotnych
Kto to jest bezrobotny/poszukujący pracy

Jak się zarejestrować ?

Okresy pobierania zasiłku

Prawa bezrobotnego

Obowiązki bezrobotnego

Prawo do zasiłku

Środki na podjęcie działalności

Szkolenia

Finansowanie kosztów studiów podyplomowych

Stypendia na kontynuowanie nauki

Bon stażowy

Bon szkoleniowy

Bon na zasiedlenie


Dla pracodawców
Zgłoszenie ofert pracy

Roboty publiczne

Staż

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia

Prace społecznie użyteczne

Prace interwencyjne

EURES

Refundacja kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia

Bon zatrudnieniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

Zezwolenie na pracę sezonową - Cudzoziemcy
 
 
KOMUNIKATY !
Informacja !

Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie prosi osoby, które pobierały świadczenia pieniężne z tytułu bezrobocia w roku 2017 o zgłoszenie się do siedziby urzędu, celem odbioru informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy - PIT 11.

Odbiór PIT 11 - do dnia 16.02.2018r.

Osoby, które odbywały staż w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2017 roku nie otrzymają informacji rocznej PIT 11
(nie pobrano zaliczki na podatek dochodowy za okres odbywania stażu ponieważ dochód ten zwolniony jest z opodatkowania).

KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PAJĘCZNIE
NA 2017 ROK


ZASADY ORGANIZOWANIA AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA 2017 ROK finansowanych z Funduszu Pracy w ramach tzw. środków algorytmowych

25.01.2017
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy
o zorganizowanie stażu do 29 roku życia
w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pajęczańskim (III)" - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wsparcie skierowane jest dla osób bezrobotnych do 29 roku życia, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pajęcznie, które nie pracują, nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkolą się (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności
i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) oraz które nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni, tzw. młodzież NEET.

Osobom do 25 roku życia wsparcie udzielane będzie w okresie 4 miesięcy od dnia rejestracji, natomiast w odniesieniu do osób powyżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Ilość miejsc - 125;
w tym dla 2 osób niepełnosprawnych, 111 osób o niskich kwalifikacjach i 14 osób długotrwale bezrobotnych.


Szczegółowe warunki oraz Wnioski wraz z załącznikami można pobrać elektronicznie lub osobiście
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie.
Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Pajęcznie sekretariat pokój nr 209.

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu PO WER
E-rejestracja !

Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie informuje, że od dnia 27 maja 2013 roku można zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna/poszukująca pracy, również w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu znajdującego się na stronie internetowej www.praca.gov.pl
W celu dokonania rejestracji należy kliknąć w link znajdujący się poniżej i postępować według pojawiających sie wskazówek.

E-REJESTRACJA
Informacja !

Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, którego brzmienie jest następujące:

"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
- osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzi
- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu)
- przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie informuje, że dnia 29 października 2012 roku uruchomiony został system kolejkowy do obsługi osób bezrobotnych.
Celem niniejszego systemu jest usprawnienie obsługi klientów urzędu.
Przy rejestracji wprowadzone jest ograniczenie do 40 numerków dziennie.

Numerki można pobrać w godzinach 7.30 - 14.00.
Instrukcja obsługi systemu kolejkowego
PORADNICTWO ZAWODOWE (więcej ...)
W CZYM MOŻE POMÓC DORADCA ZAWODOWY ?
1. Udzieli informacji o zawodach, rynku pracy oraz mozliwościach szkolenia i kształcenia. (więcej ...) 2. Udzieli porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia.
3. Zbada zainteresowania i uzdolnienia zawodowe. (więcej ...)
4. Pomoże w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych. (więcej ...)
5. Pomoże przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. (więcej ...)
6. Pomoże w rozpoznaniu indywidualnych potrzeb klienta i jego trudności w znalezieniu zatrudnienia. (więcej ...)
Czytaj więcej ...
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
Projekty 2017

PO WER   RPO
Projekty 2016

PO WER   RPO
Projekty 2015

PO WER   RPO
 
 
 
Ostatnia aktualizacja: